Are you ready for the fanchant buddies? Buddies : Kim So Jung, Jung Ye Rin, Jung Eun Bi, Choi Yu Na, Hwang Eun Bi, Kim...